Responsive image

หลักการและเหตุผล

               
               ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เป็นกลไกสำคัญที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ รายงานผลการดำเนินงาน นำเสนอการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพบรรณารักษ์และสารนิเทศ ตลอดจนความเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายของห้องสมุดให้ตอบรับยุทธ์ศาสตร์ด้าน Knowledge and Resource Sharing และเพื่อเปิดโอกาสให้บรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษาได้สร้างสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือ ประเด็นสำคัญในการบูรณาการความเปลี่ยนแปลงเข้ากับบริบทของการอุดมศึกษา การสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การแสวงหาความรู้ และสารนิเทศให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ในการประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมโดยมุ่งเน้นความตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาโดยรวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเปรียบเป็นองคาพยพสำคัญของประเทศ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งสังคมการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

               สำหรับการสัมมนา ครั้งที่ 34 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดงาน โดยเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

             งานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 34 มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 6 และวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ภายใต้หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด: คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” หรือ “Library Transformation: Rethink and Reform for a Sustainable Future” ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนความพร้อมรองรับและพัฒนาต่อยอด เพื่อตอบสนองความต้องการห้องสมุดและบริการสารนิเทศในบริบทของการเรียนรู้ในปัจจุบันสู่อนาคตอย่างยั่งยืนอย่างมีคุณภาพและเต็มประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

2. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ รายงานผลการดำเนินงาน นำเสนอการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพบรรณารักษ์และสารนิเทศ ตลอดจนความเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อสนับสนุนและทราบถึงแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายของห้องสมุดให้ตอบรับยุทธศาสตร์ด้าน Knowledge and Resource Sharing

4. เพื่อเปิดโอกาสให้บรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษาได้พบปะ ปรึกษาหารือ ประเด็นสำคัญในการบูรณาการความเปลี่ยนแปลงเข้ากับบริบทของการอุดมศึกษา การสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การแสวงหาความรู้ และสารนิเทศให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มศักยภาพ


ระยะเวลาสัมมนา

               ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 6 และวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562


สถานที่จัดสัมมนา

              หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


หน่วยงานที่รับผิดชอบ

               สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ผู้เข้าร่วมสัมมนา

• ผู้บริหาร บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

• อาจารย์ นักศึกษา จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาต่างๆ จากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษา หรือหน่ายงานที่สนใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรูู้้

• นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป


จำนวนผู้เข้าสัมมนา

ประมาณ 300 ท่าน


การลงทะเบียน


ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

• เว็บไซต์ URL :  http://tlc.uni.net.th/tlc34

• E-Mail : library@utcc.ac.th

• การประชาสัมพันธ์และข้อมูลทางวิชาการ กรุณาติดต่อ คุณปนัดดา บุญสิงห์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6256
   และ คุณสุดารัตน์  ช้างเชื้อวงษ์  หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6258

• การสนับสนุนโครงการ กรุณาติดต่อ คุณศันสนีย์ อดทน หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6257


ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และส่งเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

2. เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ รายงานผลการดำเนินงาน นำเสนอการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพบรรณารักษ์และสารนิเทศ ตลอดจนความเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

3. ก่อให้เกิดความรับรู้และตระหนักรู้ในการสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายของห้องสมุดให้ตอบรับยุทธศาสตร์ ด้าน Knowledge and Resource Sharing

4. สรรหาความรู้ เนื้อหา และ บุคคลผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนต่อยอดเป็นประเด็นสำคัญในการบูรณาการความเปลี่ยนแปลงเข้ากับบริบทของการอุดมศึกษา การสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การแสวงหาความรู้ และสารนิเทศให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มศักยภาพ