ที่มาและความสำคัญ

โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา โดยมีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและหมุนเวียนหน่วยงานต่างๆ ในการเป็นเจ้าภาพการสัมมนา เวทีนี้นับเป็นการสัมมนาระดับชาติที่เปิดโอกาสให้บุคลากรในแวดวงห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ และหน่วยงานอื่น ๆ ...อ่านเพิ่มเติม
  • เพื่อร่วมมือกันพัฒนาความรู้ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  • เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และนำเสนอความก้าวหน้าในวิชาชีพบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ และสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในแวดวงห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน พบปะ ปรึกษาหารือ และต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ
  • เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยและเครือข่ายอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
WE’RE A SMART LIBRARY

We Are Always at The
Forefront of The Library Conference !

Highlight Speaker

หัวข้อบรรยายที่น่าสนใจ

Schedule Plan

กำหนดการ


ดาวนโหลดกำหนดการ
  • Day 01 20 May 2024
  • Day 02 21 May 2024
08.30 น.
-
09.00 น.
ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 น.
-
09.30 น.

พิธีเปิดโครงการสัมมนาความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 : TLC36 ประจำปี 2567

กล่าวรายงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กล่าวเปิดโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล
รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
09.30 น.
-
10.30 น.
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล
รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

บรรยายพิเศษ/ปาฐกถา เรื่อง "ผลกระทบเชิงการเปลี่ยนแปลงของ AI ต่อการศึกษาและการดำเนินงานในห้องสมุด"

10.30 น.
-
10.40 น.

พิธีส่งมอบธงเจ้าภาพจัดงานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 : TLC37

10.40 น.
-
11.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)

บรรยาย เรื่อง “UniNet Services”

11.00 น.
-
12.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แทนจาก Library Director Meeting

บรรยาย เรื่อง “ภาพรวมการพัฒนาห้องสมุดไทยและทิศทางสู่อนาคต”

12.00 น.
-
13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
-
14.00 น.

อภิปราย เรื่อง “การพัฒนาการของระบบห้องสมุดไทย” (Development of the Thai Library Systems)

โดย ผู้แทนจากคณะกรรมการ UniNet ThaiLIS ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นายสุริยา อภิวันทนากร ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3. นายจีระพล คุ่มเคี่ยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. ดร.ณิฎา เด่นไพศาล หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

14.00 น.
-
15.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.อนิราช มิ่งขวัญ
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรยาย เรื่อง "Libraries in Transformation: Navigating to the AI-powered Libraries"

15.00 น.
-
16.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

บรรยาย เรื่อง "ฤา AI จะมาแทนห้องสมุด"

16.00 น.
-
17.00 น.

อภิปราย เรื่อง “การนำ AI มาใช้ในงานห้องสมุด”

โดย
1. ดร.ปานระพี รพิพันธุ์ ตำแหน่ง ประธานบริษัท (CEO) บริษัท อะแฮพเพนเนอร์ จำกัด
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. คุณปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09.00 น.
-
10.00 น.
ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เอไอไนน์ จำกัด (AI9, Co. Ltd.)

บรรยายทางวิชาการ เรื่อง Advancing Library Services with AI: Use Cases in NLP and Speech Recognition

10.00 น.
-
11.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร. สุเพชร จิรขจรกุล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บรรยายทางวิชาการ เรื่อง การผสานพลังของปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT - 4 ร่วมกับมนุษย์เพื่อปลดล็อกศักยภาพการทำงานด้วย AI

11.00 น.
-
12.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์
ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยายทางวิชาการ เรื่อง Empowering Libraries: An Initiative of AI for Resource Management and Enhanced Services

12.00 น.
-
13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
-
14.00 น.
คุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์
รองผู้อำนวยการอาวุโส ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บรรยาย เรื่อง Generative AI กับงานห้องสมุด : ทฤษฎีสู่แนวปฏิบัติ

14.00 น.
-
15.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ เหมืองสิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยาย เรื่อง AI-assisted Learning and Research

15.00 น.
-
16.00 น.

รายงานความก้าวหน้า โดยประธาน/ผู้แทนจากคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ

1) คณะทำงานฝ่ายบริการสารสนเทศ
2) คณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3) คณะทำงานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
4) คณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร
5) คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
6) คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ
16.00 น.
-
16.15 น.

พิธีปิดการสัมมนา